Vytvoriť faktúru

TEKDAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEKDAN
IČO 31332552
DIČ 2020290811
IČ DPH SK2020290811
Dátum vzniku 21 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKDAN
Björnsonova 3
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 753 972 €
Zisk 41 505 €
Aktíva 594 637 €
Vlastný kapitál 167 975 €
Kontaktné informácie
Email j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Phone(s) 0262410158, 0262410391, 0262410069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 881,224
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93,087
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,087
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,564
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 66,523
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 787,863
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,159
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,520
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 6,639
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -51,849
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -52,949
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 109,989
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,989
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 711,564
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 512,487
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 199,077
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 274
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,224
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,880
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,880
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 12,012
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 12,012
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 143,624
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 143,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,505
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 676,672
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,224
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,224
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 671,381
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 668,431
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 668,431
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -105,773
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,768
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,065
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,890
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,067
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,067
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 753,992
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 753,972
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 751,972
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,595
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,714
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,186
D. Služby (účtová skupina 51) 568,155
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,581
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,842
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,796
4. Sociálne náklady (527, 528) 943
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,686
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,686
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 494
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,377
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135,917
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,735
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 212
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 212
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,523
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,715
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,157
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015