Vytvoriť faktúru

MEDIFERA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIFERA
IČO 31332668
DIČ 2020343248
IČ DPH SK2020343248
Dátum vzniku 17 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 473 €
Zisk -317 028 €
Aktíva 171 364 €
Vlastný kapitál -647 487 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0257200949
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,690
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,584
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 961
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 623
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 623
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 106
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 106
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -961,132
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,036,914
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,036,914
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 125,817
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,475
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,811,310
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,811,310
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -317,028
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 962,822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,497
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,497
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 947,331
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 940,706
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,103
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 903
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,773
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 208
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,786
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,473
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,273
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 299,810
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 173
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 132,567
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,616
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,469
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,861
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,286
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,156
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,205
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -13,205
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,789
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,087
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -264,337
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -132,540
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,731
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 48,343
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 48,343
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,388
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,731
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -316,068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -317,028
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016