Vytvoriť faktúru

ANVER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANVER
IČO 31332943
DIČ 2020345239
IČ DPH SK2020345239
Dátum vzniku 28 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANVER
Moldavská 21
04011
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 395 €
Aktíva 168 272 €
Vlastný kapitál 117 €
Kontaktné informácie
Email eyre@centrum.sk
Phone(s) 0944245167
Mobile phone(s) 0944245167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 168,295
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,768
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,768
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,572
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 196
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 153,527
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,050
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 86,383
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,175
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,175
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 208
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,295
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,279
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 499
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 499
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,022
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,443
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,395
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,574
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 80
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 80
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 161,159
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,735
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,735
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,837
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,161
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,286
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 140
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,435
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 370
4. Sociálne náklady (527, 528) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,435
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,435
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015