Vytvoriť faktúru

STENDHAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STENDHAL
IČO 31333109
DIČ 2020334096
IČ DPH SK2020334096
Dátum vzniku 29 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STENDHAL
Račianska 126
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 732 318 €
Zisk 109 512 €
Aktíva 580 806 €
Vlastný kapitál 344 721 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244883579, 0249208040
Fax(es) 0244883579
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 155,111
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 155,111
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,706
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,266
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,139
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 935,190
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,637
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,637
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 739,574
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 730,513
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 730,513
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,158
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,903
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 175,979
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,645
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 173,334
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,368
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,300
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 411,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,802
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,802
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,933
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 263,174
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 263,174
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,512
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,443
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,733
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,733
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 652,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173,193
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,193
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 93,706
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,930
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164,311
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,570
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,000
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 11,000
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,732,318
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 625,505
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,106,770
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,568,579
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 876,295
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,084
D. Služby (účtová skupina 51) 334,804
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 299,158
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 244,203
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,497
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,458
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,690
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,474
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,474
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,074
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,739
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 497,092
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 803
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 776
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,390
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,350
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,350
O. Kurzové straty (563) 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,948
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,587
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 139,152
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29,640
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,640
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 109,512
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015