Vytvoriť faktúru

RAIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAIN
IČO 31333117
DIČ 2020332853
IČ DPH SK2020332853
Dátum vzniku 30 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIN
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 452 081 €
Zisk -165 522 €
Aktíva 258 375 €
Vlastný kapitál -128 867 €
Kontaktné informácie
Email rain@rain.sk
Phone(s) 0254410280
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 282,188
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,878
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,328
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,328
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,550
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,262
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,288
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,310
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 183,345
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,410
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 133,960
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 31,975
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80,085
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,670
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,670
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12,409
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,006
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,880
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,604
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 276
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 282,188
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -294,388
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -172,682
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 78,473
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -251,155
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,418
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 554,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 464,312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 464,312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,762
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,332
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,786
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,725
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,774
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,774
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,467
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 447,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 452,081
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 310,597
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 130,682
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,622
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,695
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,394
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 276,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,905
D. Služby (účtová skupina 51) 142,467
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,293
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,919
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,934
4. Sociálne náklady (527, 528) 440
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,073
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,493
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,493
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 44,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,116
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,658
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,252
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,398
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,398
O. Kurzové straty (563) 57
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,797
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,562
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,522
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016