Vytvoriť faktúru

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
IČO 31333176
DIČ 2020293099
IČ DPH SK2020293099
Dátum vzniku 29 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 709 474 €
Zisk 3 961 €
Aktíva 3 874 445 €
Vlastný kapitál 1 766 183 €
Kontaktné informácie
Email spn@spn.sk
Webová stránka http://www.mlade-leta.sk
Phone(s) +421250227231, +421250227309, +421250227323, +421250227217, +421253414101, +421255425504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,194,404
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 655,976
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 241,394
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 216,756
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,367
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 414,582
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 414,582
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,529,478
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,640,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,644
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,555
3. Výrobky (123) - /194/ 1,565,647
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,985
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 363,245
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 349,617
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,617
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,628
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 525,402
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,628
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 499,774
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,950
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,404
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,770,144
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,758,483
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,758,483
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,961
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,960
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 603,981
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 580,545
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 580,545
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,864
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,572
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 787,067
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 553,117
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 553,117
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 87,890
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,721
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,339
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,912
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,912
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,300
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,759,430
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,709,474
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,137
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,516,326
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 185,967
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -103,373
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,371
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,693,579
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,525
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 929,645
D. Služby (účtová skupina 51) 750,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 882,551
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 625,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 212,075
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,126
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,881
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,489
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,489
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,473
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,895
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,243
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 237
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,898
O. Kurzové straty (563) 496
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,402
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,234
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,273
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,753
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,520
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015