Vytvoriť faktúru

LADCE Betón - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LADCE Betón
IČO 31333389
DIČ 2020335878
IČ DPH SK2020335878
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LADCE Betón
Dolnozemská 13
85007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 403 070 €
Zisk 22 581 €
Aktíva 12 975 937 €
Vlastný kapitál 8 011 330 €
Kontaktné informácie
Email kusenda@ladcebeton.sk
Webová stránka http://www.ladcebeton.sk
Phone(s) +421263821038, +421263531674, +421263531673, +421263531678, +421263821281
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,513,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,800,045
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,800,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 785,627
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,677,057
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,230,401
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,606
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 101,354
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,631,426
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 393,261
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 393,031
4. Zvieratá (124) - /195/ 20
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 210
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 179,483
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,023
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,023
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 171,460
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,731,344
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,706,357
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,706,357
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,987
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 327,338
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,727
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 315,611
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,305
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,015
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 80,318
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,513,776
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,033,911
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,673,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,673,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 126,444
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,444
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,211,886
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,211,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,581
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,479,865
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,258
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,258
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 75,700
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 75,700
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,101,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,978,676
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,978,676
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 53,301
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,670
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,678
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 327
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 68,684
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,510
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,174
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 212,571
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,909,928
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,403,070
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 143,694
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 11,019,709
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,746,268
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,277
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 463,122
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,356,730
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 89,645
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,584,864
D. Služby (účtová skupina 51) 2,914,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,009,004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 723,983
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 252,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 32,941
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,047
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 734,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 734,156
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30,277
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -93,965
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,049,369
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,340
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,320,829
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 256
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 256
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,083
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,672
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,672
O. Kurzové straty (563) 33
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,378
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,827
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,513
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,932
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,931
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 12,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,581
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015