Vytvoriť faktúru

r BEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno r BEA
IČO 31333508
DIČ 2020294639
IČ DPH SK2020294639
Dátum vzniku 05 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo r BEA
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 747 €
Zisk 3 408 €
Aktíva 91 993 €
Vlastný kapitál 7 700 €
Kontaktné informácie
Email strhan@goblet.sk
Phone(s) 0250201312
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 78,621
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 74,792
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 74,792
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,625
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,012
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 774
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 774
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 774
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,921
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 817
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 817
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,621
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,108
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,408
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,513
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,348
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,348
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,165
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 269
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,691
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,205
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 57,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57,438
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,889
D. Služby (účtová skupina 51) 10,277
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 215
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,480
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,480
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,026
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,272
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,491
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,491
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,491
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,369
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,408
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015