Vytvoriť faktúru

ELVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELVIS
IČO 31333516
DIČ 2020810990
IČ DPH SK2020810990
Dátum vzniku 01 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELVIS
Obchodná 27
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 439 756 €
Zisk 18 301 €
Aktíva 2 514 765 €
Vlastný kapitál 72 988 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252932442, 0252932441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,147,063
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,987,837
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,987,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 818,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,151,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,060
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,157,212
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 106,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 95,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,860
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,017
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,050,335
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,410
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,046,925
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,014
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,147,063
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,289
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 402
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 402
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 147,438
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -102,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,301
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,908
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,913,451
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,912,431
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,209
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,463
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,463
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 497
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 745
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,089
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 248
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54,866
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 54,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 437,387
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 439,756
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 437,387
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,369
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,028
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,871
D. Služby (účtová skupina 51) 100,995
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,739
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,102
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,608
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,029
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,849
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,425
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,149
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 165,728
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 300,521
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141,214
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 140,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 140,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,563
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,301
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333516 DIČ: 2020810990 IČ DPH: SK2020810990
 • Sídlo: ELVIS, Obchodná 27, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava 27.09.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Boris Schigunov 5 643 € (56.7%) Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
  Tamara Rajhman 996 € (10%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  Asia Schigunov 3 320 € (33.3%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.2001Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Schigunov Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   07.01.1997Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   06.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   24.06.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   23.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   26.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   18.06.1993Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   17.06.1993Zrušené sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava
   01.10.1992Nové obchodné meno:
   ELVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava