Vytvoriť faktúru

MAFRA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAFRA Slovakia
IČO 31333524
DIČ 2020298984
IČ DPH SK2020298984
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MAFRA Slovakia
Nobelova 34
83605
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 059 904 €
Zisk 195 455 €
Aktíva 2 567 200 €
Vlastný kapitál 278 276 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,237,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 535,355
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 289,326
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 58,584
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 24,689
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 199,453
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 6,600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 242,683
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,211
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 189,928
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 664
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,346
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,346
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,677,127
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,994
3. Výrobky (123) - /194/ 103
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 110,057
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 110,057
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,078,660
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,077,457
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,920
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,022
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,074,515
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,482,313
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,011
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,481,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,665
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,665
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,485
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,427,339
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,427,339
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 138,353
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 138,353
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 104,606
2. Ostatné fondy (427, 42X) 104,606
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,329,268
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,329,268
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,455
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,499,523
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,888
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,888
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,077,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 706,369
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,088
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635,281
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 137,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 88,773
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,581
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 414,414
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,386
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 380,028
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,201,139
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 10,217
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,190,922
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,015,504
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,059,904
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,684
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,340,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,640,090
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 103
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,762
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,535
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,881,719
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,846
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,396
D. Služby (účtová skupina 51) 3,956,082
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,671,115
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,951,691
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 654,285
4. Sociálne náklady (527, 528) 60,294
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,820
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 135,017
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 437,435
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -302,418
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,403
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -27,102
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,142
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 178,185
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,933,283
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,790
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 7,029
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 7,029
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,529
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,529
XII. Kurzové zisky (663) 232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,128
O. Kurzové straty (563) 2,449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,679
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,662
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,847
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -14,608
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,729
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -18,337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 195,455
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016