Vytvoriť faktúru

ESET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESET
IČO 31333532
DIČ 2020317068
IČ DPH SK2020317068
Dátum vzniku 17 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESET
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 327 633 453 €
Zisk 68 596 967 €
Aktíva 67 190 636 €
Vlastný kapitál 59 515 652 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.eset.sk
Phone(s) +421232244111, +421232244444, +421232244250, +421232244109
Fax(es) 0254432022, 0232244109
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,714,114
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,327,043
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 538,985
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 32,260
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 493,858
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 5,954
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,599,747
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 616,263
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,971,438
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,046
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,188,312
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,188,312
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,018,628
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 126,772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 126,772
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 782,147
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 381,463
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,463
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 175,484
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 225,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,194,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,353,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,353,033
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 816,479
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,245
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 159,567
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816,283
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,915,111
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30,929
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,884,182
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,368,432
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 283,318
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 994,170
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 90,944
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,714,114
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,962,382
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 140,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 140,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,051,848
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,051,848
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 159,567
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 159,567
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,596,967
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,597,414
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 105,260
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 105,260
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,491,568
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,816,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816,307
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 67
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,109,273
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 748,136
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,627,011
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 189,090
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,000,586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,000,586
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 154,318
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 136,288
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 9,898
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,132
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 327,083,259
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 327,633,453
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,380
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 327,060,879
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 514
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,046
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518,634
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 249,353,229
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,016,568
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,096
D. Služby (účtová skupina 51) 221,956,876
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,010,068
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,761,908
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,569,894
4. Sociálne náklady (527, 528) 678,266
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,125
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,898,786
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,898,786
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,029
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 687
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433,585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,280,224
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,096,824
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,613,095
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,956,838
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 6,956,838
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 163,539
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 24,201
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 139,338
XII. Kurzové zisky (663) 2,492,718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,171,613
O. Kurzové straty (563) 1,151,600
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,013
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,441,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,721,706
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,124,739
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,269,812
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -145,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,596,967
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016