Vytvoriť faktúru

ORAG Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORAG Slovakia
IČO 31333630
DIČ 2020319059
IČ DPH SK2020319059
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORAG Slovakia
Mojmírova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 808 466 €
Zisk -15 637 €
Aktíva 3 198 656 €
Vlastný kapitál 1 511 729 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255969730
Mobile phone(s) +421911788744, +421911744006, +421910925924, +421901911971
Fax(es) 0240252020
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,553,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,612,862
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,612,862
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,333,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 854,596
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 403,831
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,870
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,923,703
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 566,374
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 566,374
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,122
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,122
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,257,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 805,586
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,586
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,732
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 446,434
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,455
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,694
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,761
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,779
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 16,191
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 588
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,553,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,706,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 87,642
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 87,642
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,619,749
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,058
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,058
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,367
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 194,181
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -185,814
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,637
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,847,165
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 91,412
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 78,662
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,604
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,152,949
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 355,779
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,779
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 711,326
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,590
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,259
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,060
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,935
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,260
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,260
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 66,380
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 521,164
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,516,217
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,808,466
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 292,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,224,052
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 250,718
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,656
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,874
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,769,796
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 138,934
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 356,615
D. Služby (účtová skupina 51) 732,549
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 245,978
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,333
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,544
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 262,057
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 262,057
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,635
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -53,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,027
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,670
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 538,838
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,089
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,734
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9,734
XII. Kurzové zisky (663) 355
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,374
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 40,574
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 40,574
O. Kurzové straty (563) 1,415
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,285
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,385
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,022
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,589
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,433
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,637
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015