Vytvoriť faktúru

RAVAGO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAVAGO SLOVAKIA
IČO 31333729
DIČ 2020334426
IČ DPH SK2020334426
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVAGO SLOVAKIA
Janoškova 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 041 321 €
Zisk -31 658 €
Aktíva 1 933 555 €
Vlastný kapitál 282 431 €
Kontaktné informácie
Email ravago@ravago.sk
Phone(s) 0244459073, 0244453815, 0244453816, 0244459074, 0244459075
Mobile phone(s) 0905471085
Fax(es) 0244259903
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,792,015
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 660,403
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,691
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 6,691
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 653,712
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 379,169
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,326
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,217
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,130,037
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 359,448
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 359,448
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,984
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 9,984
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 640,476
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 634,377
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 634,377
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,970
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 120,129
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,939
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 118,190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,575
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,575
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,015
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,342
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 82,986
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82,986
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 78,092
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 78,092
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 42
2. Ostatné fondy (427, 42X) 42
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,880
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 300,367
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -159,487
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,658
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,521,673
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 710,423
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 700,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,809
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,614
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 790,833
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 225,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 225,475
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 503,168
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,733
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,055
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,394
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,008
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,417
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,473
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,944
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,030,135
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,041,321
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,014,365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,770
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,051,155
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,481,637
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,650
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 31,924
D. Služby (účtová skupina 51) 70,382
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 355,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 270,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,206
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,892
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,847
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,409
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,409
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 971
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,834
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,542
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,086
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,898
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,898
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,913
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -11,255
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -14,136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,658
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016