Vytvoriť faktúru

AVERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVERT
IČO 31333915
DIČ 2020415848
IČ DPH SK2020415848
Dátum vzniku 08 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVERT
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 952 €
Zisk 3 145 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250227126
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,822,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,684,605
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,187
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 537
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,619,881
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 7,619,881
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 136,789
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,572
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,572
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,217
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 899
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 899
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,822,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,464,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 5,840,224
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 5,840,224
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -386,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -386,362
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,145
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,357,982
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,357,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,696
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 322
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 131
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,354,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 659
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 659
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,522
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,952
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,522
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 430
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,178
D. Služby (účtová skupina 51) 11,903
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,979
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,034
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,361
4. Sociálne náklady (527, 528) 584
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,622
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,622
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 642
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,441
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 163
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,146
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,145
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016