Vytvoriť faktúru

RONDO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RONDO
IČO 31334172
DIČ 2020343435
IČ DPH SK2020343435
Dátum vzniku 16 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RONDO
Pod Rovnicami 21
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 135 523 €
Zisk -2 495 €
Aktíva 127 391 €
Vlastný kapitál 43 986 €
Kontaktné informácie
Email rondosro@stonline.sk
Phone(s) 0265443400, 02654443401
Mobile phone(s) 0905268078
Fax(es) 0265443401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,095
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 66,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,520
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,438
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 61,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 147
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,039
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,727
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,727
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 312
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,171
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,303
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,868
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,218
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,306
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,912
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,095
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,491
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,683
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,495
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,604
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 84,202
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,037
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,037
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,211
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 196
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,758
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 127,729
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 135,523
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 127,729
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,009
D. Služby (účtová skupina 51) 97,969
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,075
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,810
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,693
4. Sociálne náklady (527, 528) 572
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,061
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,061
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,527
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,751
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 212
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 212
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -456
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,039
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,039
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015