Vytvoriť faktúru

Slovart - Print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovart - Print
Stav Zrušená
IČO 31334687
DIČ 2020295365
IČ DPH SK2020295365
Dátum vzniku 21 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart - Print
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 655 568 €
Zisk -110 361 €
Aktíva 679 549 €
Vlastný kapitál 44 474 €
Kontaktné informácie
Email slovartprint@slovartprint.sk
Phone(s) 0244881022, 0244881035, 0244881066, 0244881277, 0244881731
Fax(es) 0244881022, 0244881277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 473,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,146
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,146
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 470,739
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 26,076
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,023
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 438,779
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 361,176
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,674
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,502
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 77,603
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,884
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,093
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,791
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 411
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 411
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 473,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,887
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 59,750
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 59,750
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,975
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,975
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,251
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,251
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,361
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,183
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 163
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 163
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 493,939
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,640
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 380,162
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,383
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,431
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,299
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,575
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,449
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,044
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 655,568
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 647,666
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,901
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,001
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,584
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 525,494
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,456
D. Služby (účtová skupina 51) 44,063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 102,744
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,009
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,415
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,320
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,214
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,052
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,052
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,324
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -175
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,653
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,457
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,398
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,398
O. Kurzové straty (563) 1,575
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,484
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,406
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,422
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,939
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334687 DIČ: 2020295365 IČ DPH: SK2020295365
 • Sídlo: Slovart - Print, Radničné nám. 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   13.09.2013Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.09.2013Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   22.08.2013Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   21.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   25.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   24.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   19.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   19.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   21.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   20.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   22.07.2003Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   19.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.1999Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   27.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   26.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják
   11.03.1993Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   19.12.1992Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   18.12.1992Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják