Vytvoriť faktúru

KUMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUMAT
IČO 31334831
DIČ 2020351278
IČ DPH SK2020351278
Dátum vzniku 23 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUMAT
Blagoevova 14
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 047 371 €
Zisk 2 787 100 €
Aktíva 9 583 764 €
Vlastný kapitál 4 935 105 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903203035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,865,012
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 66,168
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,168
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 66,168
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,792,351
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 227,484
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 227,184
4. Zvieratá (124) - /195/ 300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,284,209
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,774,966
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,774,966
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,452
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 432,791
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,280,658
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,259,468
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,493
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,493
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,865,012
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,706,218
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,070
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,070
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,878,854
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,878,854
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,787,100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,158,794
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,652
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,652
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,094,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,987,013
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,987,013
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 895,701
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,705
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,619
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,763
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 949
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 47,392
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,793,138
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,047,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 561
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 39,686
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,753,452
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 191,345
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,207
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,466,750
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 417
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,186,782
D. Služby (účtová skupina 51) 5,357,971
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 854,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 638,033
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 207,889
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,870
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,748
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,259
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,259
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,781
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,580,621
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,439,874
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,541
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,878
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,878
XII. Kurzové zisky (663) 663
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,155
O. Kurzové straty (563) 144
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,011
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,614
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,579,007
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 791,907
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 791,907
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,787,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015