Vytvoriť faktúru

Wiktor Leo Burnett - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wiktor Leo Burnett
IČO 31334938
DIČ 2020291768
IČ DPH SK2020291768
Dátum vzniku 26 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wiktor Leo Burnett
Leškova 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 499 903 €
Zisk 249 196 €
Aktíva 3 210 694 €
Vlastný kapitál 1 453 860 €
Kontaktné informácie
Email wlb@wlb.sk
Webová stránka http://www.wiktorleoburnett.sk;http://www.wlb.sk
Phone(s) +421252492566, +421252497078, +421252497250, +421252499090
Fax(es) 0252497078
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,942,996
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,917
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,245
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 17,245
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,672
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,672
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,799,761
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 686
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 768
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 768
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,058,282
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,057,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,057,052
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 718
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 740,025
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,901
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 731,124
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65,318
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 65,318
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,942,996
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,382,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,835
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,835
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 74,838
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,838
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,018,877
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,018,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 249,196
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,982
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,854
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,854
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 487,321
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 337,804
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337,804
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,228
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,219
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,070
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,092
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 268
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 268
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,458,446
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,499,903
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,458,446
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,507
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,950
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,154,999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 305,683
D. Služby (účtová skupina 51) 3,751,310
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,013,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 745,233
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 245,802
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,118
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,614
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,666
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,666
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,305
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,268
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 344,904
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,401,453
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,410
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,409
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,409
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,518
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,322
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,322
O. Kurzové straty (563) 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,099
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,796
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 91,600
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 91,819
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 249,196
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016