Vytvoriť faktúru

AT - SOLID - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AT - SOLID
IČO 31335012
DIČ 2020834486
IČ DPH SK2020834486
Dátum vzniku 27 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AT - SOLID
Údolná 11
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 837 €
Zisk -259 522 €
Aktíva 1 750 043 €
Vlastný kapitál 204 189 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263810343
Mobile phone(s) 0918636363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,297,343
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 350,856
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 350,856
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283,099
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 933,249
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 870,137
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 201,314
3. Výrobky (123) - /194/ 668,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,792
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,792
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,320
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,224
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,096
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,238
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 206
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 13,032
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,297,343
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,332
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 214,068
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,944
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,944
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,127
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 109,231
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,358
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -259,522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,344,049
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,271,939
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,569
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,270,370
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 71,010
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,115
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,115
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 412
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,507
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,629
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,025
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,322
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,626
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 8,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,837
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 109,167
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 165,875
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -330,733
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 93,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,728
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,348
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,831
D. Služby (účtová skupina 51) 86,290
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,296
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,057
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,682
4. Sociálne náklady (527, 528) 557
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,121
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,830
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,830
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 56,587
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,733
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,511
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -188,812
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,072
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,435
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,435
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 637
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,051
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,562
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -259,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015