Vytvoriť faktúru

WIDE MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIDE MEDIA
IČO 31335101
DIČ 2020914786
IČ DPH SK2020914786
Dátum vzniku 29 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 275 213 €
Zisk 75 583 €
Aktíva 182 918 €
Vlastný kapitál -620 648 €
Kontaktné informácie
Email office@widemedia.sk
Phone(s) 0903767121
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 158,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 158,942
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 158,942
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 338,578
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 221,921
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,296
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,302
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,298
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 497,520
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -514,078
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,506,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,096,301
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 75,583
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,011,598
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 40,082
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 36,660
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 922,422
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,315
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,323
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,798
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 878,986
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,298
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 275,213
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,809
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 244,825
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,667
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 912
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 189,171
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,205
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,461
C. Služby (účtová skupina 51) 111,085
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,664
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,401
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 86,042
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,883
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,499
M. Nákladové úroky (562) 2,490
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,009
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,499
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 76,543
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 75,583
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016