Vytvoriť faktúru

STAVMIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVMIX
IČO 31335187
DIČ 2020358901
IČ DPH SK2020358901
Dátum vzniku 30 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 308 977 €
Zisk 643 €
Aktíva 802 711 €
Vlastný kapitál -198 040 €
Kontaktné informácie
Email stavmix@stavmix.sk
Webová stránka http://www.stavmix.sk
Phone(s) +421244258825
Fax(es) 0244258504
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 738,672
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,342
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,575
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,968
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,607
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,767
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 8,767
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,438
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 273,681
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,544
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 223,137
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 338,141
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 335,364
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,364
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,844
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 892
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 892
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 738,672
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -188,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,641
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -221,233
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -221,233
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,401
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62,025
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 927,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,231
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,231
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 535,107
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 390,259
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,259
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,475
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,890
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,051
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,445
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,445
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253,642
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 132,155
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,308,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,234,639
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,849
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,668
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,821
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,277,789
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,870,278
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,773
D. Služby (účtová skupina 51) 152,240
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 159,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,072
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,764
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,751
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,300
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,967
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,967
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30,473
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,188
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,197
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,396
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,396
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,978
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,227
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,227
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,751
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,606
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 643
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016