Vytvoriť faktúru

STAVMIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVMIX
IČO 31335187
DIČ 2020358901
IČ DPH SK2020358901
Dátum vzniku 30 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 164 038 €
Zisk 8 878 €
Aktíva 802 711 €
Vlastný kapitál -198 040 €
Kontaktné informácie
Email stavmix@stavmix.sk
Webová stránka http://www.stavmix.sk
Phone(s) +421244258825
Fax(es) 0244258504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 728,164
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 124,174
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,542
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,144
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,398
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,632
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 8,632
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 601,747
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 239,812
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 193,812
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 308
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 308
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 353,075
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 350,298
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,298
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,836
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 716
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,243
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,164
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,641
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -221,368
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -221,368
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,830
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,146
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,316
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 917,543
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,594
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,594
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 544,152
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 402,277
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,469
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,870
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,223
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,678
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,955
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,955
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,792
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 86,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,101,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,164,038
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,078,318
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,657
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,571
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,492
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,135,237
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,744,028
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,863
D. Služby (účtová skupina 51) 117,032
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 186,970
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,175
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,615
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,470
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,817
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,817
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,874
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,073
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,801
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208,052
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 295
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 295
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,602
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,995
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,995
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,607
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,307
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,494
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,616
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,035
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335187 DIČ: 2020358901 IČ DPH: SK2020358901
 • Sídlo: STAVMIX, Stará Vajnorská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 17.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Šnirc 6 640 € (100%) Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   17.09.2008Noví spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   16.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   16.03.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.07.2003Nové obchodné meno:
   STAVMIX s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 17.02.1993
   21.07.2003Zrušené obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   16.07.1999Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   07.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   22.04.1997Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   14.06.1993Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   30.10.1992Nové obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04