Vytvoriť faktúru

HAI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HAI
IČO 31335217
DIČ 2020317277
IČ DPH SK2020317277
Dátum vzniku 30 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAI
Trnavská cesta 82/D
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 225 247 €
Zisk 9 910 €
Aktíva 41 603 €
Vlastný kapitál 1 251 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244455485
Fax(es) 0244455486
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,140
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,517
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,517
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,934
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,324
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,324
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,112
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,112
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,127
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,344
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,023
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 689
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 689
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,140
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,949
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 371
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 371
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,972
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,910
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,191
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 63
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 60,361
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,358
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 417
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,829
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 767
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 225,197
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 225,247
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 208,766
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,431
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,591
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 187,213
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,560
D. Služby (účtová skupina 51) 5,227
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,696
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,387
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,246
4. Sociálne náklady (527, 528) 63
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 131
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 727
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 727
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,656
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,197
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 751
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,910
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,910
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016