Vytvoriť faktúru

Pharma MKL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pharma MKL
IČO 31335349
Dátum vzniku 03 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pharma MKL
Nám. SNP 3
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 €
Zisk -11 249 €
Aktíva 70 393 €
Vlastný kapitál -149 182 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,429
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,569
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,569
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,569
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,804
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,760
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,137
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,137
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 623
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,429
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -160,432
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -156,154
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 287,880
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -444,034
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,249
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,861
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 223,861
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,926
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,926
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,705
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,076
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 227
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,927
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,181
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 796
D. Služby (účtová skupina 51) 1,301
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,854
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,854
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,179
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,097
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,070
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 424
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 424
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,646
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,070
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,249
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016