Vytvoriť faktúru

SLOVGEOTERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVGEOTERM
IČO 31335365
DIČ 2020314890
IČ DPH SK2020314890
Dátum vzniku 29 Októbra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVGEOTERM
Palisády 39
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 555 081 €
Zisk 1 087 €
Aktíva 267 314 €
Vlastný kapitál 230 301 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.slovgeoterm.sk
Phone(s) +421254417741
Fax(es) 0254417741
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 444,067
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,086
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,359
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,359
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,172
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,172
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 26,555
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 26,555
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,497
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 237,116
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,316
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,561
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,755
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 224,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 175,381
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,717
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 173,664
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 484
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 444,067
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,049
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 92,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 92,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 56,378
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 25,392
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,392
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 724
2. Ostatné fondy (427, 42X) 724
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -84,492
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,492
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,018
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 127
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,341
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 335,027
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,375
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,652
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,023
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,419
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,872
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,550
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,550
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 554,920
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 555,081
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 554,920
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 83,796
D. Služby (účtová skupina 51) 347,942
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,458
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,336
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,359
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 762
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,210
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,210
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 654
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,564
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,182
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 747
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 614
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 614
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 342
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,087
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016