Vytvoriť faktúru

Allplan Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Allplan Slovensko
IČO 31335411
DIČ 2020319004
IČ DPH SK2020319004
Dátum vzniku 04 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Allplan Slovensko
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 101 071 €
Zisk 49 724 €
Aktíva 1 306 915 €
Vlastný kapitál 355 139 €
Kontaktné informácie
Email info@allplan.com
Webová stránka http://www.allplan.com
Phone(s) +421249251444
Fax(es) 0244459377, 0249251138
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,415,377
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 129,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,673
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 25,673
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 104,232
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,338
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 99,894
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,272,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 690
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,347
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 33,347
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 164,203
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,535
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,522
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,013
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,668
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,073,859
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,934
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,070,925
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,373
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 45
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,328
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,415,377
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 419,343
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 361,984
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 361,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,724
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 990,574
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,846
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,846
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,914
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,914
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 825,241
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 186,707
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,817
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,890
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 233,645
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 141,432
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 263,440
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 148,573
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109,047
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,526
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,460
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,460
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,101,071
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,928,945
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172,126
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,023,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,286
D. Služby (účtová skupina 51) 847,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,058,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,236,685
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 751,766
4. Sociálne náklady (527, 528) 70,081
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,688
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 83,448
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 83,448
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -65,144
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,111
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,899
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,049,408
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 610
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 136
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 136
XII. Kurzové zisky (663) 414
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 60
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,065
O. Kurzové straty (563) 1,038
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,027
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,720
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,239
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,519
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,724
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
 • IČO:31335411 DIČ: 2020319004 IČ DPH: SK2020319004
 • Sídlo: Allplan Slovensko, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika 29.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Allplan GmbH 6 639 € (100%) Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.08.2015Noví spoločníci:
   Allplan GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 29.07.2015
   23.05.2015Nové obchodné meno:
   Allplan Slovensko s. r. o.
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.2011Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   29.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   04.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a vývoj počítačových programov
   obchodná činnosť - v rozsahu voľnej živnosti