Vytvoriť faktúru

TCHIBO SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TCHIBO SLOVENSKO
IČO 31335632
DIČ 2020291273
IČ DPH SK2020291273
Dátum vzniku 06 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TCHIBO SLOVENSKO
Prievozská 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 122 319 €
Zisk 537 338 €
Aktíva 9 802 383 €
Vlastný kapitál 5 764 412 €
Kontaktné informácie
Email info@tchibo.sk
Webová stránka http://www.tchibo.sk
Phone(s) +421248227111
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,287,887
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,202,484
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,021
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,021
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,201,463
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 596,491
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 269,912
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 335,060
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,019,795
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 711,955
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 711,955
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 190,300
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 190,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,639,340
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,835,427
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,835,427
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,727,279
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,377
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,478,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,864
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,445,336
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65,608
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 65,608
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,287,887
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,301,750
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 473,465
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 473,465
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 662,883
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 48,895
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,895
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,579,169
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,579,169
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 537,338
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,858,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,147
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,147
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 229,659
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 229,659
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,072,455
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,501,306
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,501,306
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 89,658
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 57,506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 399,748
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,237
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 545,785
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 183,778
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 362,007
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 127,808
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 127,808
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,110,546
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,122,319
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,110,546
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,394
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,285,431
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,998,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 967,222
D. Služby (účtová skupina 51) 6,992,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,849,255
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,323,035
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 487,582
4. Sociálne náklady (527, 528) 38,638
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 58,811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 289,530
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 289,530
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,053
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,874
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,881
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 836,888
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,161,913
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,381
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,053
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,053
XII. Kurzové zisky (663) 328
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108,610
O. Kurzové straty (563) 1,741
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106,869
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,229
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 731,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 194,321
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 231,581
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 537,338
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016