Vytvoriť faktúru

EUROKONTOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROKONTOR
IČO 31335772
DIČ 2020376897
IČ DPH SK2020376897
Dátum vzniku 10 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROKONTOR
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 305 532 €
Zisk 3 967 €
Aktíva 1 573 775 €
Vlastný kapitál 416 306 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347725158, +421347725159, +421347743191, +421347743192
Fax(es) 0347731677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,206,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 794,339
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 794,339
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 678,861
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 75,173
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,406,954
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 154,463
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154,463
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,113,792
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,008,720
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,008,720
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,923
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,149
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 138,699
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,827
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 124,872
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,296
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,200
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 96
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,206,589
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,102
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 41,525
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,525
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 336,639
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 336,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,967
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,817,015
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 256,503
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 34,463
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 174,244
12. Odložený daňový záväzok (481A) 47,796
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,498,717
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,137,315
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,137,315
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,884
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61,396
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,085
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 167,791
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 61,795
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 61,795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 472
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 463
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,261,254
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,305,532
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,394,895
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,802,359
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 64,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,278
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,285,653
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,635,285
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,504,191
D. Služby (účtová skupina 51) 2,497,330
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,088,638
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 814,841
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 249,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,813
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 82,099
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 333,578
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 333,578
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 53,410
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,415
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,879
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,560,448
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,253
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,746
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,746
O. Kurzové straty (563) 146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,361
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,631
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,664
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,807
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335772 DIČ: 2020376897 IČ DPH: SK2020376897
 • Sídlo: EUROKONTOR, Továrenská 3/B, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 18.11.1997
  Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 18.11.1997
  Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR 19.09.2007
  Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 19.09.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Štok 1 826 € (26.2%) Hlavná 366 Rohožník 906 38
  Ing. Dušan Hubinák 996 € (14.3%) Hollého 14 Trenčín 911 05
  Ing. Peter Kuchár 1 826 € (26.2%) Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR
  Berger Slovakia, a.s. 2 324 € (33.3%) Ladce 018 63
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2009Nové sidlo:
   Továrenská 3/B Malacky 901 01
   30.03.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   06.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR Vznik funkcie: 19.09.2007
   Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 19.09.2007
   05.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   10.05.2004Nové sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 Spolková republika Nemecko
   09.05.2004Zrušené sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   27.08.2002Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   údržba a opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Berger Slovakia, a.s. IČO: 31 634 273 ul. J. Kráľa Ladce 018 63
   Nový štatutárny orgán:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   19.03.1998Noví spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   18.03.1998Zrušeny spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník
   13.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov
   04.10.1993Noví spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   EUROKONTOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa /prenájom/ osobných a nákladných motorových vozidiel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v medzinárodnej doprave
   obstarávanie prepravy zásielok
   verejná cestná nákladná doprava
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník