Vytvoriť faktúru

Messer Slovnaft - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Messer Slovnaft
IČO 31335853
DIČ 2020328706
IČ DPH SK2020328706
Dátum vzniku 10 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Messer Slovnaft
Vlčie Hrdlo 1/B
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 474 104 €
Zisk 251 627 €
Aktíva 7 363 512 €
Vlastný kapitál 4 527 911 €
Kontaktné informácie
Email milan.gala@messer.slovnaft.sk
Phone(s) 0245241365, 0245241419, 0245241420, 0245241435, 0245241438, 0245241439, 0240554492, 0245245283
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,414,505
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,717,847
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 98,315
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 98,315
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,619,532
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 797,685
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,371,559
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 450,288
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,684,072
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 557,926
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 540,670
3. Výrobky (123) - /194/ 17,256
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,113
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 14,113
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 408,580
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 406,370
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 570
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,210
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 703,453
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,135
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 702,318
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,586
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,586
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,414,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,633,225
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,983,271
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,983,271
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 398,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 398,327
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 251,627
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,781,280
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 803
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 803
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 88,035
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 88,035
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,627,000
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 775,709
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 727,472
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,237
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,800,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,768
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,584
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,469
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,470
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 65,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,813
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,474,145
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,474,104
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,387,239
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,638
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,055,950
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,635,267
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 41,590
D. Služby (účtová skupina 51) 407,049
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 352,733
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 258,750
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,847
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,085
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 593,143
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 593,143
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,083
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 418,154
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,390,198
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95,076
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 94,714
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 94,714
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95,035
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 323,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 71,492
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 66,798
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,694
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 251,627
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335853 DIČ: 2020328706 IČ DPH: SK2020328706
 • Sídlo: Messer Slovnaft, Vlčie Hrdlo 1/B, 82003, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 01.06.2012
  Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 15.07.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slovnaft, a.s. 1 951 803 € (49%) Bratislava 824 12
  MESSER Group GmbH 2 031 468 € (51%) Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2013
   12.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   21.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.06.2012
   20.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   19.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   18.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   24.03.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj potravinárskych plynov
   28.01.2010Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 1/B Bratislava 820 03
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   19.10.2004Noví spoločníci:
   MESSER Group GmbH Messer-Platz 1 Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
   18.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   19.12.2003Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   08.11.1999Nové obchodné meno:
   Messer Slovnaft s.r.o.
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   07.11.1999Zrušené obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj technických plynov
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria