Vytvoriť faktúru

MAMUT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAMUT
IČO 31336094
DIČ 2020358813
IČ DPH SK2020358813
Dátum vzniku 17 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAMUT
Cintorínska 32
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 087 324 €
Zisk 157 736 €
Aktíva 6 769 934 €
Vlastný kapitál 5 431 855 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252920493, +421252920494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,453,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,837,959
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 68
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 68
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,976,935
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 567,383
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,189,910
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 122,415
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,480
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 83,747
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 860,956
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 860,956
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 602,455
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,685
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,484
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 149
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 552,137
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 549,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,445
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,918
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,527
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,453,859
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,413,773
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 290,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,925,925
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,925,925
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,736
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,032,336
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 960,537
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,191
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 958,346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,037
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,485
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,239
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,695
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,844
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,832
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,942
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,750
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,819,442
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,087,324
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,079,576
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932,060
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,826
D. Služby (účtová skupina 51) 152,133
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 209,549
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 161,225
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,125
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,199
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 412,247
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 412,247
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,616
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 155,264
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 833,617
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 732,118
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 731,409
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 731,409
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 709
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 709
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 693,174
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 689,991
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,751
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,432
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 38,944
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,472
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 157,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015