Vytvoriť faktúru

Linea - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Linea
IČO 31336221
DIČ 2020351311
IČ DPH SK2020351311
Dátum vzniku 17 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Linea
Nákovná 5
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 998 €
Zisk -1 811 €
Aktíva 94 026 €
Vlastný kapitál 21 061 €
Kontaktné informácie
Email info@lineaba.sk
Webová stránka http://www.lineaba.sk
Phone(s) +421245525487, +421245525485, +421245525484
Mobile phone(s) +421903790768
Fax(es) 0245525485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 169,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,341
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,341
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,276
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 92,313
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 92,313
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,589
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,520
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,520
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,374
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,060
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,314
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,777
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,185
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,739
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 191,387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -188,648
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,209
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,825
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,825
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 147,384
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131,380
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 733
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,741
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 196,147
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 185,998
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 176,998
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 185,985
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 108,165
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,811
D. Služby (účtová skupina 51) 13,106
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,428
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,552
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,139
4. Sociálne náklady (527, 528) 737
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,018
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,434
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,434
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,916
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,149
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,149
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,013
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 341
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 341
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,672
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -851
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015