Vytvoriť faktúru

PREZENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREZENT
IČO 31336329
DIČ 2020846520
IČ DPH SK2020846520
Dátum vzniku 23 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREZENT
Sklenárova 12
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 328 €
Zisk -1 344 €
Aktíva 194 050 €
Vlastný kapitál -52 844 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918996059
Mobile phone(s) +421918996059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 109,645
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,255
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 63,767
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,767
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,767
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,488
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 48
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,440
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,390
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,645
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,188
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,483
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,486
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,969
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,344
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,833
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 137
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 137
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,278
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 120,104
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,104
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,651
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 185
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 350
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,730
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 258
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,418
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 122,328
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,558
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,816
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 954
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,437
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 56,095
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,041
D. Služby (účtová skupina 51) 9,639
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,130
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,514
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,588
4. Sociálne náklady (527, 528) 28
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 306
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,215
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,215
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 448
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,599
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 275
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 275
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -384
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015