Vytvoriť faktúru

de ADDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno de ADDA
IČO 31336400
DIČ 2020326352
IČ DPH SK2020326352
Dátum vzniku 25 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo de ADDA
Stará Vajnorská 27/a
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 935 584 €
Zisk 7 066 €
Aktíva 1 457 841 €
Vlastný kapitál 645 224 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244634749, 0244456472
Fax(es) 0244453260
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,538,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,021,717
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,021,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 210,321
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 688,794
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 122,602
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 516,479
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 136,436
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 87,386
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 49,050
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 107,392
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,099
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,099
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 106,293
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 310,591
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 303,448
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,448
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,143
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -37,940
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -905
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -37,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 644
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,538,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 651,216
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 72,746
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 72,746
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,196
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,162
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,162
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 563,046
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 621,991
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,945
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,066
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 711,826
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 432,353
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 12,050
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 12,050
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,239
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 418,064
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 36,105
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 243,202
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155,448
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,448
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,944
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,266
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,991
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,358
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,195
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 166
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 175,798
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 175,798
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 886,534
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 935,584
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 871,573
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 49,050
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,361
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 891,825
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 290,224
D. Služby (účtová skupina 51) 239,519
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 277,005
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 199,587
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,318
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,100
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,988
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,276
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,813
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 390,880
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,541
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,541
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,813
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,066
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016