Vytvoriť faktúru

BRENNTAG SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRENNTAG SLOVAKIA
IČO 31336884
DIČ 2020293561
IČ DPH SK2020293561
Dátum vzniku 26 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 656 167 €
Zisk 639 049 €
Aktíva 15 282 941 €
Vlastný kapitál 6 894 036 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,388,937
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,596,281
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,331
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,939
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,392
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,586,950
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,621
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,956,452
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 908,271
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 166,592
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 111,214
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 136,800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,729,071
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,085,460
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,051,653
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 33,807
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,481,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,398,449
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,532
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,308,917
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,656
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,321
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 162,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,714
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 153,471
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 63,585
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 57,959
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,626
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,388,937
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,479,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,218,184
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,218,184
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 104,780
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 421,818
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,095,761
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 639,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,909,345
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 825,103
12. Odložený daňový záväzok (481A) 825,103
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,550
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,550
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,717,813
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,066,449
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,332
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,400
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,749,717
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,216,162
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 110,942
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 73,485
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,555
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 2,220
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 230,684
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,539
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 192,145
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,122,195
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,656,154
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,656,167
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,198,059
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 397,389
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,319
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,699,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,497,235
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 440,439
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 8,521
D. Služby (účtová skupina 51) 2,193,636
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,642,228
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,913,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 642,208
4. Sociálne náklady (527, 528) 86,714
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50,936
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 603,939
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 603,939
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67,603
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 194,575
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 957,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,455,617
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181,827
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 90,045
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 91,769
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 291,330
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 68,850
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 68,850
O. Kurzové straty (563) 88,637
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 116,387
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,456
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 847,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 208,503
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 223,920
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -15,417
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 639,049
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016