Vytvoriť faktúru

BRENNTAG SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRENNTAG SLOVAKIA
IČO 31336884
DIČ 2020293561
IČ DPH SK2020293561
Dátum vzniku 26 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 100 481 €
Zisk 965 179 €
Aktíva 15 282 941 €
Vlastný kapitál 6 894 036 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,023,081
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,623,460
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,048
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,689
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,359
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,609,412
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,621
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,937,046
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 866,136
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 140,334
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 176,512
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 181,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,334,732
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,702,870
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,649,366
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 53,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,374,761
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,148,335
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,148,335
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125,169
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 22,397
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78,860
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 257,101
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,695
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 250,406
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,889
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 52,811
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,078
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,023,081
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,805,722
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,218,184
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,218,184
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 104,780
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 421,818
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,095,761
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 965,179
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217,359
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 840,520
12. Odložený daňový záväzok (481A) 840,520
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 16,798
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 16,798
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,004,964
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,302,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,302,730
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,227,281
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 110,918
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,297
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 289,738
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 229,378
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 90,674
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138,704
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,125,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,100,493
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,100,481
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,517,536
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 531,874
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,575
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,778,217
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,291,602
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 478,138
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,210
D. Služby (účtová skupina 51) 2,365,738
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,743,969
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,976,091
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 685,518
4. Sociálne náklady (527, 528) 82,360
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55,644
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 653,199
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 653,199
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -61,808
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,525
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,322,264
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,907,722
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,853
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 51,345
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 52,496
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161,348
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 71,840
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 71,840
O. Kurzové straty (563) 43,581
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 27,627
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,300
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57,495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,264,769
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 299,590
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 240,659
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 58,931
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 965,179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336884 DIČ: 2020293561 IČ DPH: SK2020293561
 • Sídlo: BRENNTAG SLOVAKIA, Glejovka 15, 90203, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Mikuš, MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 01.03.2012
  Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 01.10.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Brenntag CEE GmbH 4 218 184 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.10.2013
   17.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš , MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 01.03.2012
   16.12.2011Nové sidlo:
   Glejovka 15 Pezinok 902 03
   15.12.2011Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   18.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   17.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   10.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   09.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   03.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   02.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   31.05.2008Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Linke Wienzeile 152 Viedeň 1060 Rakúska republika
   30.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.05.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   28.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   12.04.2007Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.04.2007Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   31.08.2001Nové obchodné meno:
   BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
   30.08.2001Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   21.12.2000Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   03.10.2000Nové obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2000Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1995Nové obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   23.05.1995Zrušené obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   27.06.1994Zrušené obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03