Vytvoriť faktúru

HYDROCOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROCOOP
IČO 31336949
DIČ 2020300040
IČ DPH SK2020300040
Dátum vzniku 03 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROCOOP
Dobšinského 32
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 664 975 €
Zisk 3 597 €
Kontaktné informácie
Email hydrocoop@hydrocoop.sk
Phone(s) 0245640927, 0245522116
Fax(es) 0245640927
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 551,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 66,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,895
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 66,895
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 470,228
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78,652
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 78,652
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,232
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 34,232
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,232
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 275,366
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 275,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,011
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 235
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,978
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,251
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,035
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 551,374
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,214
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,585
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,585
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,854
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,973
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,973
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 53,205
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,205
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,597
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,361
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,017
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 81
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 39,263
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 313,113
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,594
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,594
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 208,184
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,500
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,101
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,721
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,013
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,886
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,385
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,501
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 800
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 800
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 664,991
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 664,975
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 662,374
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,764
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,783
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,582
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 640,371
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,398
D. Služby (účtová skupina 51) 228,438
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 351,302
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 246,594
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,079
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,629
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,356
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,651
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,651
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,820
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,046
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,604
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 400,774
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,141
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,813
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,813
O. Kurzové straty (563) 114
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,478
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,597
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016