Vytvoriť faktúru

NONO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NONO
IČO 31337066
DIČ 2020319037
IČ DPH SK2020319037
Dátum vzniku 30 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NONO
Záhradnícka 6
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 339 901 €
Zisk 4 618 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.nono.sk
Phone(s) +421243429674
Mobile phone(s) +421903761130
Fax(es) 0243423106
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 393,690
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,681
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,681
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 376,267
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 275,325
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 275,325
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,169
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,382
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,382
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,787
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,773
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68,662
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 111
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 742
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 407
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,690
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,979
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 70,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,839
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,839
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,618
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,752
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 334,332
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,131
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,131
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 246,746
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,295
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 747
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,272
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 959
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 959
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 318,497
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 339,901
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 86,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 232,001
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,404
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,936
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 92,613
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,608
D. Služby (účtová skupina 51) 206,731
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,517
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,299
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,106
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 434
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,337
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,337
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 696
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,545
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XII. Kurzové zisky (663) 80
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,467
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,392
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,387
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,618
Dátum aktualizácie údajov: 19.08.2016