Vytvoriť faktúru

SLOVENERGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENERGO
IČO 31337091
DIČ 2020314912
IČ DPH SK2020314912
Dátum vzniku 07 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENERGO
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 436 068 €
Zisk 165 476 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255645538, +421255645537, +421255645530
Fax(es) 0255645538
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,181,111
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,266
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,266
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,834
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,432
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,078,080
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 445,836
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 445,836
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,552,290
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,397,058
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,397,058
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,332
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,292
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,765
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,728
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,181,111
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 885,259
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,282
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,282
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 530,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 530,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,476
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,295,852
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,904
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,029
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,875
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,389
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 10,389
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,510,200
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,381,938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,381,938
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,980
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,434
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,735
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,113
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 29,859
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,859
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,736,500
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,027,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,436,068
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,777,988
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 249,998
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 367,653
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,429
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,140,693
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,914,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,340
D. Služby (účtová skupina 51) 698,435
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 180,765
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 131,984
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,239
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,242
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,328
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,718
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,718
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -15,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 153,252
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 73,792
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,118
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 295,375
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 393,266
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,263
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 157
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 157
XII. Kurzové zisky (663) 11,106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72,791
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 50,123
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 50,123
O. Kurzové straty (563) 8,309
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,359
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,528
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,847
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 68,371
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,476
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015