Vytvoriť faktúru

IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
IČO 31337147
DIČ 2020300337
IČ DPH SK7020000405
Dátum vzniku 07 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
Mlynské Nivy 49
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 840 864 €
Zisk 10 016 901 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0800100003, 0249541111, 0249748001
Fax(es) 0249541122
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,413,007
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,719,858
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,656
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,656
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,690,239
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 936,845
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,730,162
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 23,232
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,963
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,963
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,205,055
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,460
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,460
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,051,538
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,638,379
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 413,159
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,389,907
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,342,107
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,785,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,556,361
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,727,548
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,126,123
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,194,129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 752,150
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 742,525
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,488,094
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,115,418
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 372,676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,413,007
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,965,730
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,314,081
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,314,081
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 974,982
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 974,982
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,659,766
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,659,766
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,016,901
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,903,803
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,340,542
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,237,454
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 7,237,454
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103,088
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 765,831
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 765,831
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,711,301
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,725,681
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,725,681
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,782,483
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,571,501
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 948,430
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682,401
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 805
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,086,129
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 570,690
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,515,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,543,474
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 87,060
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 4,829,686
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,626,728
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 153,208,233
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,840,864
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,561,423
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,788,676
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 134,185
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,356,580
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,043,256
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,980,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,311,331
D. Služby (účtová skupina 51) 76,369,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,685,712
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,925,606
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,107,193
4. Sociálne náklady (527, 528) 637,913
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,817,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,817,416
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 275,283
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 65,702
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,537,875
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,797,608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,688,831
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,750,666
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,300,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 6,300,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,367,369
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,367,369
XII. Kurzové zisky (663) 83,297
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,276,414
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 493,854
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 493,854
O. Kurzové straty (563) 741,233
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41,327
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,474,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,271,860
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,254,959
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,307,633
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -52,674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,016,901
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016