Vytvoriť faktúru

MANAG - TERMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MANAG - TERMO
IČO 31337198
DIČ 2020319015
IČ DPH SK2020319015
Dátum vzniku 04 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MANAG - TERMO
L. Dérera 1
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 751 484 €
Zisk -40 820 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244259820, 0244462595, 0244634011, 0244634012, 0244634013, 0800110193
Mobile phone(s) +421903253903, +421903260096, +421903260106, +421903260153, +421903765050, +421911117983, +421911117985, +421911117989, +421911155229, +421911260059,
Fax(es) 0244259820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 387,179
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,692
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,692
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,692
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 375,058
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,785
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 9,785
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,785
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 303,292
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 299,652
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299,652
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,640
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,981
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,119
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,862
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,429
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,429
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 387,179
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,031
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,031
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 246,984
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 246,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,820
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,984
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,813
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,813
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,890
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 139,880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,880
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,045
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,965
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,281
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 751,607
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 751,484
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 751,008
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 476
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 789,284
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 379,869
D. Služby (účtová skupina 51) 284,289
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,455
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 72,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,419
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,532
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,638
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,638
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,590
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,800
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,850
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 123
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 123
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,917
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,903
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015