Vytvoriť faktúru

NIMAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIMAG
IČO 31337775
DIČ 2020343391
IČ DPH SK2020343391
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIMAG
Prievozská 4/B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 638 904 €
Zisk -82 085 €
Aktíva 1 863 533 €
Vlastný kapitál 672 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255568102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,309,359
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 210,782
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 210,782
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 210,782
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,164
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 194,993
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 194,993
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 663,531
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 564,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 564,641
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,360
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,396
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 134
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 230,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 816
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 229,824
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,413
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,359
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,590
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 665,537
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 665,537
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,085
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 718,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51,842
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 592
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 51,250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 653,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 606,471
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,471
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,983
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,648
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,580
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 91
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 91
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 637,363
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 638,904
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 581,406
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,959
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,914
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 368,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,953
D. Služby (účtová skupina 51) 95,318
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,016
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 138,151
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,524
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,341
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,725
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,090
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,090
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,366
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,010
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,595
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,243
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,141
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,141
O. Kurzové straty (563) 807
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,295
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337775 DIČ: 2020343391 IČ DPH: SK2020343391
 • Sídlo: NIMAG, Prievozská 4/B, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01 01.04.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Magula 6 640 € (100%) Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   01.04.2010Nové sidlo:
   Prievozská 4/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   31.03.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   26.10.2000Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   25.10.2000Zrušené sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   03.01.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   02.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   NIMAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenstvo v oblasti zdravotníckej techniky a elektrotechniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru a prístrojov pre zdravotníctvo
   opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava