Vytvoriť faktúru

MERCK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERCK
IČO 31338101
DIČ 2020333678
IČ DPH SK2020333678
Dátum vzniku 26 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCK
Dvořákovo nábrežie 4
81006
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 612 487 €
Zisk 766 223 €
Aktíva 14 803 111 €
Vlastný kapitál 10 053 703 €
Kontaktné informácie
Email slovakia@merckgroup.com
Phone(s) 0444391158, 0249267111, 0249267222, 0249267276
Mobile phone(s) 0905624286
Fax(es) 0249267777
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,641,305
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 436,500
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 436,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,804
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 127,696
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,092,304
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,437,900
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,437,900
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 210,638
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 210,638
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,435,350
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,014,110
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,014,110
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,412,062
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,178
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,008,416
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 767
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,007,649
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 112,501
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 112,501
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,641,305
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,624,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,494,544
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,494,544
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 230,414
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 249,454
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 249,454
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,883,675
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,883,675
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 766,223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,995
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,232
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37,232
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 56,511
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 56,511
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 829,654
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 265,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 265,485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 564,108
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,066,011
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 92,048
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 973,963
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,587
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,833,871
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,612,487
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,612,528
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,221,343
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,777,916
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,208,633
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,769,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 235,160
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -7,700
D. Služby (účtová skupina 51) 3,775,335
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,160,942
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,117,502
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 882,653
4. Sociálne náklady (527, 528) 160,787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 103
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,410
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,410
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,946
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,403,854
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,061,639
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 79
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 79
XII. Kurzové zisky (663) 148
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,035
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,469
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 8,469
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 393
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,173
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,384,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 617,823
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 640,657
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -22,834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 766,223
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.10.2016