Vytvoriť faktúru

ČERNAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČERNAK
IČO 31338283
DIČ 2020317354
IČ DPH SK2020317354
Dátum vzniku 16 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČERNAK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 839 €
Zisk 3 383 €
Aktíva 101 979 €
Vlastný kapitál 96 276 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911051666
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 106,516
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 53,008
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,795
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 11,795
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,213
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,371
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,127
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,864
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,521
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,858
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,830
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,607
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,343
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,318
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,644
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,516
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,889
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 832
2. Ostatné fondy (427, 42X) 832
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,370
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,383
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,627
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 401
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 401
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,824
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,824
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 767
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 489
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,146
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,801
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,801
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,853
D. Služby (účtová skupina 51) 21,338
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,299
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,006
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,226
4. Sociálne náklady (527, 528) 67
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,467
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,467
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 254
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,610
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 538
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 538
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 535
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 192
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 192
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,383
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016