Vytvoriť faktúru

Zero - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zero
IČO 31338682
DIČ 2020328794
IČ DPH SK2020328794
Dátum vzniku 23 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zero
Staré Grunty 16
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 226 915 €
Zisk -26 584 €
Aktíva 648 288 €
Vlastný kapitál 265 302 €
Kontaktné informácie
Email zero@zero.sk
Webová stránka http://www.zero.sk
Phone(s) +421248207311
Fax(es) 0248207316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 482,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,072
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,072
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,072
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 474,799
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,047
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,840
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 62
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 145
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,882
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,882
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,972
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 395,898
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,089
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 394,809
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,460
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 482,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 198,180
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,673
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,673
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 213,452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 333,647
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -120,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,584
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,151
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,022
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,022
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 273,164
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 255,541
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,541
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,976
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,058
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,732
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,965
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,227,776
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,226,915
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,019,634
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 55,653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 152,489
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -954
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,249,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 863,164
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 64,273
D. Služby (účtová skupina 51) 172,411
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 136,134
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 98,280
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,516
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,338
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,523
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,024
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,024
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,730
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,344
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 633
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 104
XII. Kurzové zisky (663) 529
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,975
O. Kurzové straty (563) 1,199
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 776
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,342
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,686
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015