Vytvoriť faktúru

N O V - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno N O V
IČO 31338895
DIČ 2020343380
IČ DPH SK2020343380
Dátum vzniku 30 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N O V
Antolská 3721/4
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 530 868 €
Zisk 44 983 €
Aktíva 4 027 112 €
Vlastný kapitál 527 977 €
Kontaktné informácie
Email info@nov.sk
Phone(s) 0243633951
Fax(es) 0243291621
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,406,428
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 554,218
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 42,400
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 38,463
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,937
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 507,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 97,197
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 337,998
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,619
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,004
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 4,004
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,846,190
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,028
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,261
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,767
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,202,034
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,965,228
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,965,228
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 159,913
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,386
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,507
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,585,128
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 755
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,584,373
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,020
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,406,428
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,725
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,028
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,028
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,411
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,983
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,264,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,909
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,538
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,657
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 43,714
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 239,636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,669,598
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,592,588
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,592,588
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,887,887
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,063
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61,498
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,736
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,826
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 56,017
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,017
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,343
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 11,343
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,531,377
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,530,868
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,681,017
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,470
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,742,242
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 79,983
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,420,142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,098,692
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 560,940
D. Služby (účtová skupina 51) 2,653,391
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 973,111
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 706,891
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 249,142
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,995
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,123
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,123
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,017
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,179
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,694
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,726
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,116,706
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 488
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 488
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,589
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,861
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,861
O. Kurzové straty (563) 3,809
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,919
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,082
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,644
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,661
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,983
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016