Vytvoriť faktúru

TATRA FILM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA FILM
Stav Zrušená
IČO 31338925
DIČ 2020313658
IČ DPH SK2020313658
Dátum vzniku 30 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 536 481 €
Zisk -27 878 €
Aktíva 885 095 €
Vlastný kapitál -303 493 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244642110, +421244642120
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 382,380
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,290
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,290
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,290
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,547
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,785
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,785
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 295,413
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 255,574
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,955
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,619
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39,839
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,349
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,322
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 543
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 170
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 373
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,380
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -665,467
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,377
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -656,244
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 133,200
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -789,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,047,847
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,291
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,463
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,828
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 138,702
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 850,243
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 176,205
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,491
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,714
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 274,183
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 391,946
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,755
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 529
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,625
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,611
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,611
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 245,587
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 536,481
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 192,687
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 271,571
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,323
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,859
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,927
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,248
D. Služby (účtová skupina 51) 168,672
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,183
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,041
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,482
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,029
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,029
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 232,350
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 927
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,378
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,740
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,104
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,889
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,889
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,479
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -10,601
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,302
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,903
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,878
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
 • IČO:31338925 DIČ: 2020313658 IČ DPH: SK2020313658
 • Sídlo: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným