Vytvoriť faktúru

TATRA FILM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA FILM
IČO 31338925
DIČ 2020313658
IČ DPH SK2020313658
Dátum vzniku 30 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 333 584 €
Zisk -334 095 €
Aktíva 885 095 €
Vlastný kapitál -303 493 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244642110, +421244642120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 521,155
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 326,669
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 326,669
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 319,669
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,373
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 900
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 900
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,539
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 132,449
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,449
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40,090
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,934
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,909
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,113
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 44
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,069
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 521,155
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,588
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,377
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -322,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 133,200
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -455,348
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -334,095
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,743
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,195
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,463
12. Odložený daňový záväzok (481A) 18,732
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 236,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 838,740
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 255,184
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,184
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,696
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,438
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,210
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,721
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,491
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,102
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,102
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,258,629
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,333,584
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 264,065
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 931,798
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,982
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,739
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,677,223
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 90,665
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 109,566
D. Služby (účtová skupina 51) 810,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 225,134
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 188,197
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,803
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,895
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 296,706
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 296,706
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,577
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,639
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,208
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,357
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,479
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,479
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,877
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,353
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -364,992
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -30,897
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -33,777
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -334,095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338925 DIČ: 2020313658 IČ DPH: SK2020313658
 • Sídlo: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 18.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Sollár 13 278 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   14.08.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   11.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   10.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   18.02.1999Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Šírenie - predaj a požičiavanie audio-vizuálnych diel.
   Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel - prevádzkovanie kina.
   Distibúcia audio-vizuálnych diel - nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora.
   Noví spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   17.02.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Zrušeny spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Realitná agentúra.
   Poskytovanie služieb a informácií v oblasti filmovej propagácie a reklamy.
   Výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov.
   Noví spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ