Vytvoriť faktúru

Centrálny depozitár cenných papierov SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Centrálny depozitár cenných papierov SR
IČO 31338976
DIČ 2020312833
IČ DPH SK2020312833
Dátum vzniku 22 Decembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Centrálny depozitár cenných papierov SR
ul. 29.
81480
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 196 898 €
Zisk 662 828 €
Aktíva 23 579 838 €
Vlastný kapitál 5 536 867 €
Kontaktné informácie
Email info@cdcp.sk
Phone(s) 0259395939, 0259395124
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,734,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,446,406
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,202,886
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 428,855
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 15,531
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 2,758,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,242,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 431,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,652,382
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,118
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 109,260
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,239
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,239
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,186,753
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,956
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,956
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 816,155
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,547
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,547
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,556
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 772,052
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,562,997
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,142,647
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,142,647
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 395,332
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,018
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,804,645
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,322
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,798,323
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 101,831
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 46,547
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 55,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,734,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,199,695
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,489,304
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,489,304
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 180,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 180,780
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,942
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,942
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -143
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -143
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,135,016
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,135,016
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 662,828
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,452,118
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 152,438
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,442
12. Odložený daňový záväzok (481A) 149,996
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 17,224,862
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 17,224,862
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,638,036
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 531,163
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 531,163
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 100,851
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,579
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 885,279
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 436,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,844
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,574
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 364
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 83,177
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,504
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 57,858
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 14,815
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,594,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,196,898
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,594,518
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,905
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,597,475
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,110,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 105,993
D. Služby (účtová skupina 51) 2,775,823
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,106,695
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,421,428
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 62,311
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 519,288
4. Sociálne náklady (527, 528) 103,668
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 116,657
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 677,654
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 677,654
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,077
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -250,811
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,577,887
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,085,923
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,712,702
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,593
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 9,529
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 9,529
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 141,023
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 141,023
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,088
O. Kurzové straty (563) 898
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61,190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 88,505
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,174,428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 511,600
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 639,968
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -128,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 662,828
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016