Vytvoriť faktúru

SOREA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOREA
IČO 31339204
DIČ 2020389899
IČ DPH SK2020389899
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOREA
Odborárske nám. 3
81570
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 841 810 €
Zisk -1 235 207 €
Aktíva 3 115 270 €
Vlastný kapitál -978 631 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0524321751, 0250239173, 0250239176, 0255422332
Fax(es) 0255425853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,969,636
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206,457
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,851
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,851
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,196,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,831
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,109,365
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,410
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,593,624
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 259,465
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 249,247
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,218
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,291
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 154,952
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,687
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,265
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,339
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,161,868
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 85,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,076,750
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 169,555
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 757
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,849
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 143,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,969,636
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,160,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,537,248
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,537,248
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,142,020
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,142,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,235,207
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,747,657
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 74,568
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37,938
12. Odložený daňový záväzok (481A) 36,630
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 12,879
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 12,879
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,337,802
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 953,183
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,403
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928,780
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 199,915
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 123,799
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,097
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,808
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 322,408
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 154,500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 167,908
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 61,958
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,712
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 60,246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,509,434
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,841,810
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,675
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,436,759
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 108,292
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,249
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 213,835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,042,667
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 52,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,717,254
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,900
D. Služby (účtová skupina 51) 3,501,779
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,260,321
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,038,988
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 21,792
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,061,920
4. Sociálne náklady (527, 528) 137,621
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 52,540
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 386,269
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 386,269
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,351
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,200,857
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,340,536
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,731
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 90
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 90
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,640
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,202
O. Kurzové straty (563) 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42,105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,471
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,241,328
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -6,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,897
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,235,207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339204 DIČ: 2020389899 IČ DPH: SK2020389899
 • Sídlo: SOREA, Odborárske nám. 3, 81570, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Pokorný Šustekova 2992/21 Bratislava 15.10.2001
  PhDr. Emil Machyna 665 Rosina 013 22 12.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 14 537 248 € (100%) Odborárske nám. 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2011Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   27.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   propagačná činnosť
   revízie elektrických zariadení
   prenájom nebytových priestorov
   30.12.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pranie, čistenie textilu
   zámočníctvo
   výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
   opravy motorových vozidiel
   22.01.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   21.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania
   28.07.2007Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   murárstvo
   maliarske a natieračské práce
   tesárstvo
   27.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka múzeí a galérií
   vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických, periodických publikácií a ostatných tlačív
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   06.02.2007Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   18.07.2006Nové predmety činnosti:
   monáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   17.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalácie
   07.02.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Emil Machyna 665 Rosina 013 22 Vznik funkcie: 12.01.2006
   06.02.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nepravidelná autobusová doprava
   nákladná cestná doprava
   zmenárne
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Žuffová K Výstavisku 530/09 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 30.05.2005
   14.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Daniela Žuffová K Výstavisku 530/09 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 30.05.2005
   13.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Baláž III/29 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   27.10.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardových stolov a nevýherných zábavných automatov
   prevádzkovanie služieb spojených s využívaním internetu
   nákup, predaj, sprostredkovanie a leasing priemyselného tovaru, strojov, motorových vozidiel a technologických zariadení
   prenájom strojov a zariadení a služby s tým súvisiace v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických, periodických publikácií a ostatných tlačív
   04.10.2004Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Šujan Ožvoldíkova 13 Bratislava Skončenie funkcie: 06.03.2003
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Baláž III/29 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   06.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   15.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pokorný Šustekova 2992/21 Bratislava
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Šujan Ožvoldíkova 13 Bratislava Skončenie funkcie: 06.03.2003
   14.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   09.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nepravidelná autobusová doprava
   nákladná cestná doprava
   04.05.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie solárií
   požičiavanie športových potrieb
   prevádzka múzeí a galérií
   pranie, čistenie textilu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Jendeková Novohorská 36 Bratislava
   03.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie
   ubytovacie zariadenia (bez stravovania) - penzióny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Šumný Gercenova 19 Bratislava 851 01
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Šumný Gercenova 19 Bratislava 851 01
   07.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   28.07.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii
   masérske služby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   čaluníctvo, krajčírstvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   propagačná činnosť
   výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie
   ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania
   zmenárne
   ubytovacie zariadenia (bez stravovania) - penzióny
   27.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii.
   Výroba pekáren. výrobkov. vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov.
   Masérske služby.
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
   Prenájom nebytových priestorov.
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie.
   Ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania.
   Zmenárne.
   Ubytovacie zariadenia /bez stravovania/ - penzióny.
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   čaluníctvo, krajčírstvo
   propagačná činnosť
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   kaderníctvo
   26.03.1997Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   25.03.1997Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava 813 76
   Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   22.12.1995Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   21.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike IČO: 30 779 618 Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu.
   Zrušeny spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Odborárske nám. 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   20.12.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   elektroinštalácie
   revízie elektrických zariadení
   čaluníctvo, krajčírstvo
   propagačná činnosť
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   zámočníctvo
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Kuliffay Ambroseho 19 Bratislava
   19.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Mihálová Znievska 17 Bratislava
   Ing. Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava
   31.12.1992Nové obchodné meno:
   SOREA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava 813 76
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie telových. zariadení a zar. slúž. regenerácii.
   Výroba pekáren. výrobkov. vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov.
   Masérske služby.
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
   Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho presonálu.
   Prenájom nebytových priestorov.
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie - organiz. odbor. rekreácie.
   Ubytovacie zariadenia s možnosťou stravovania.
   Zmenárne.
   Ubytovacie zariadenia /bez stravovania/ - penzióny.
   Noví spoločníci:
   Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike Odborárske nám. 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Mihálová Znievska 17 Bratislava
   Ing. Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava