Vytvoriť faktúru

KOMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMAX
IČO 31339336
DIČ 2020319125
IČ DPH SK2020319125
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMAX
Francisciho 20
08001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 396 €
Zisk -5 671 €
Aktíva 73 454 €
Vlastný kapitál -157 491 €
Kontaktné informácie
Email komax@slovanet.sk
Phone(s) 0517724288, 0517581751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60,954
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,377
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,377
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,377
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,628
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,175
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,751
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,394
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,852
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 148
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,704
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,949
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,954
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -163,162
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,766
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,766
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -182,493
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,592
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -196,085
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,671
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 224,116
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,148
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,148
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 219,724
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 217,438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,438
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 778
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -378
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 350
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,536
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,916
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,396
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,916
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,832
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,469
D. Služby (účtová skupina 51) 5,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,444
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,544
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 294
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,327
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,327
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 44,404
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,745
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 712
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,436
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,010
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 276
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 276
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015