Vytvoriť faktúru

GAVKUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAVKUM
Stav Zrušená
IČO 31339395
DIČ 2020342379
IČ DPH SK2020342379
Dátum vzniku 16 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAVKUM
Pekárska 11
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 907 968 €
Zisk -83 608 €
Aktíva 596 073 €
Vlastný kapitál -35 857 €
Kontaktné informácie
Email gavkum@gavkum.sk
Phone(s) 0252637869, 0255410506
Mobile phone(s) +421903142607, +421903410447, +421903660104, +421903670574, +421903717168, +421903727011, +421903930081, +421911105114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 508,006
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,570
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,570
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,570
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,227
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,623
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,623
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,623
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 467,171
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 440,855
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,855
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26,316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,433
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,944
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 489
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,209
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,006
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,464
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,160
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,160
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,607
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 627,470
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,859
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,380
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,479
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 603,335
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 487,646
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,853
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,793
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,532
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,817
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,187
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,153
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,276
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 487,669
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 907,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 487,669
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 265,897
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,402
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 990,810
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 125,438
D. Služby (účtová skupina 51) 652,583
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 122,471
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,310
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,972
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,908
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,889
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,889
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,725
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,796
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,842
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -290,352
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,240
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 380
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 380
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 853
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,077
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -469
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -83,608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015