Vytvoriť faktúru

sanofi-aventis Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno sanofi-aventis Slovakia
IČO 31339450
DIČ 2020299116
IČ DPH SK7020000240
Dátum vzniku 05 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo sanofi-aventis Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 332 953 €
Zisk 141 935 €
Aktíva 54 033 366 €
Vlastný kapitál 6 221 173 €
Kontaktné informácie
Email eleonora.petroova@sanofi.com
Phone(s) 0233100210
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,187,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,168
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,168
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,168
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,170,517
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,965,410
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,965,410
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 449,761
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 449,761
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,545,654
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,429,044
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,952,091
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,476,953
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116,610
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 209,692
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 209,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,611
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,187,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,363,108
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 233,487
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 233,487
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,931
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 28,996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,943,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,943,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,935
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,824,188
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,301
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 10,301
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,333,272
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,666,242
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,654,400
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,842
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 29,617,283
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,382
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,118
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,035,155
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,480,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 205,355
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,275,260
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 116,332,953
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 116,332,953
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 111,018,951
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,088,170
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,225,832
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,251,111
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 110,156,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,656
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 746,705
D. Služby (účtová skupina 51) 1,552,307
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 227,178
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 159,020
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,342
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,816
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 247
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,276
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,557,204
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,081,842
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,641,915
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Kurzové zisky (663) 61
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,325
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85,804
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 85,804
O. Kurzové straty (563) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,486
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 965,578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 823,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 384,778
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 438,865
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,935
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016