Vytvoriť faktúru

SPACElab - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPACElab
IČO 31339565
DIČ 2020903115
IČ DPH SK2020903115
Dátum vzniku 08 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPACElab
Sibírska 7
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 431 884 €
Zisk 203 213 €
Aktíva 69 550 €
Vlastný kapitál -264 786 €
Kontaktné informácie
Email info@alcoholkiller.com
Phone(s) 0249110311, 0249110340, 0249110320, 0903947794
Mobile phone(s) 0908965111, 0903947794
Fax(es) 0249110320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,442
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,442
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,067
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,489
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,940
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,357
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,509
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -190,751
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -401,362
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 203,213
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,260
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,645
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 188,442
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 121,759
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 186
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,713
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 245
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 431,884
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 431,928
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,194
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,150
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 219,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 123,799
C. Služby (účtová skupina 51) 87,051
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,130
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 233
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,591
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,731
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 212,521
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 217,884
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,353
M. Nákladové úroky (562) 8,111
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 242
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,347
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 204,174
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 203,213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015